Działania w ramach projektu

  1. Badania uwarunkowań i możliwości prowadzenia działań profilaktycznych z włączeniem uczestników procesu ochrony zdrowia pracujących – profesjonalne, reprezentatywne badania ankietowe:
    1. Badanie wśród lekarzy służby medycyny pracy, oceniające, czy w prowadzonych przez nich działaniach są uwzględniane elementy profilaktyki nowotworów oraz jakie czynniki warunkują lub ograniczają takie działania;
    2. Badanie wśród pracodawców prowadzących duże i średnie przedsiębiorstwa, mające na celu oceny uwarunkowań ich włączenia się w działania mające na celu profilaktykę nowotworów u swoich pracowników.
  2. Opracowanie modułu dołączonego do opieki profilaktycznej nad pracującymi, w tym do badania przeprowadzanego dla celów kodeksowych – zawierającego badanie kwestionariuszowe obejmujące pytania o ostatnio wykonywane badania profilaktyczne (USG piersi, mammografia, cytologia), czynniki ryzyka chorób nowotworowych (piersi, jajnika, szyjki macicy) oraz wytyczne do ustalenia indywidulanego kalendarza badań i udzielenia dalszych zaleceń profilaktycznych. Model będzie wykorzystany przez lekarza medycyny pracy podczas badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, czyli przy każdym kontakcie lekarza smp z pacjentką, jak również w innych prowadzonych przez smp działaniach w ramach opieki profilaktycznej, np. w programach profilaktycznych. Nieodłącznym elementem tych działań będzie edukacja kobiet zwiększająca ich świadomość zdrowotną.
  3. Opracowanie przy współudziale specjalistów w dziedzinie ginekologii i onkologii „paszportu zdrowej kobiety” oraz materiałów informacyjnych, podnoszących świadomość prozdrowotną, obejmującą profilaktykę wybranych typów nowotworów, tak aby każda kobieta posiadała informacje: dlaczego, gdzie i kiedy może przeprowadzić konkretne badania profilaktyczne.
  4. Opracowanie cyklu szkoleń dla lekarzy smp i POZ z udostępnieniem „toolkit” dla lekarza smp i lekarza POZ (zawierający moduł do badania, wzór „paszportu zdrowej kobiety”, materiały edukacyjne). Opracowanie szkoleń dla pracodawców i pracowników zwiększających świadomość prozdrowotną i wiedzę w kwestii profilaktyki wybranych typów nowotworów. Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla lekarzy smp i POZ oraz dla pracowników celem ewaluacji stworzonych „narzędzi” do profilaktyki (ankiety, „paszportu zdrowej kobiety” oraz materiałów edukacyjnych), a następnie ewentualna korekta na podstawie uzyskanej oceny.

Pilotażowe wdrożenie będzie obejmowało szkolenie lekarzy smp i POZ z zastosowania opracowanego modelu działań profilaktycznych trwale zintegrowanego z opieką profilaktyczną oraz upowszechnienie materiałów informacyjnych stworzonych w ramach realizacji projektu.

Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Prywatności.