Oryginalność i innowacyjność rozwiązania

Walka z rakiem szyjki macicy

Stanowisko Polskiej Koalicji na rzecz walki z rakiem szyjki macicy podkreśla, że w Polsce brakuje standardów w zakresie edukacji i promocji, co oznacza konieczność aktywizacji wszystkich zaangażowanych środowisk w celu opracowania odpowiednich wytycznych (2012). Dlatego też widzimy celowość, by do prowadzenia prewencji niektórych typów nowotworów zaangażowani zostali lekarze sprawujący opiekę profilaktyczną nad pracownikiem, którzy, z racji przepisów wynikających z Kodeksu Pracy, stanowią w wielu przypadkach jedyną grupę lekarzy, z którymi regularnie mają kontakt pracownicy. Pozwala to na dotarcie do pacjenta przed wystąpieniem objawów chorobowych, a tym samym odpowiednio wczesną profilaktykę chorób przewlekłych w tym nowotworów. Dokładna i indywidualna identyfikacja czynników ryzyka nowotworów piersi, szyjki macicy i jajnika występujących u danej kobiety, określenie konieczności wykonania konkretnych badań profilaktycznych wraz z regularną kontrolą stanu zdrowia pozwoli na stworzenie indywidualnego programu sprzyjającemu aktywnemu starzeniu się i jak najdłuższemu zachowaniu dobrego stanu zdrowia.

Powyższa koncepcja programu podyktowana jest faktem, że najskuteczniejszym sposobem utrzymania dobrej kondycji zdrowia są wszelkiego rodzaju działania profilaktyczne oraz wczesne rozpoznanie zaburzeń stanu zdrowia. Wiadomo też, że wprowadzenie działań zapobiegających progresji już istniejących chorób jest najskuteczniejsze we wczesnym okresie ich wykrycia.

Jak już wspomniano powyżej, zasięg projektu w chwili jego realizacji będzie obejmował pracowników wybranego zakładu pracy. Po pozytywnej ocenie pilotażowego wdrożenia programu, kolejnym etapem będzie propozycja implementacji programu w skali całego kraju. Proponowane rozwiązanie stanowi innowacyjny element włączony do istniejącego systemu ochrony zdrowia pracujących. Podstawową przewagą proponowanego rozwiązania w stosunku do rozwiązań obecnie stosowanych jest holistyczne podejście do opieki profilaktycznej. Obecny model badań profilaktycznych, o których mowa w Kodeksie Pracy, jest ściśle ukierunkowany na występujące na danym stanowisku pracy czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia, natomiast wypracowane rozwiązanie przedstawia zintegrowane podejście do ochrony zdrowia pracowników.

Proponowany „paszport zdrowej kobiety” będzie wskazywał zakres i rodzaj badań diagnostycznych ukierunkowanych na profilaktykę wybranych typów nowotworów. Dodatkowym atutem prezentowanego rozwiązania, w porównaniu z istniejącymi programami profilaktycznymi, będzie jego powszechna dostępność. Wszelka działalność profilaktyczna i promująca zdrowie będzie odbywać się zarówno w miejscu pracy, w gabinecie lekarzy sprawujących opiekę profilaktyczną nad pracującymi oraz w jednostkach POZ. Powodzenie wdrożenia programu w wybranym zakładzie pracy będzie podstawą do zaproponowania zmian zakresu badań profilaktycznych oraz umożliwieniem objęcia jego efektami jak największej populacji pracujących.

Innowacyjność projektu polega na kompleksowym podejściu do ochrony zdrowia pracowników oraz włączeniu wszystkich służb (lekarza medycy pracy i pracodawców) do aktywnych działań na rzecz poprawy zdrowia kobiet pracujących. Proponowane w ramach projektu rozwiązanie będzie stanowiło nowy produkt, innowacyjny w skali kraju ze względu na kompleksowe podejście do profilaktyki wybranych typów nowotworów zintegrowanej z opieką profilaktyczną nad osobami pracującymi.

Po pozytywnym wdrożeniu możliwe będzie jego rozszerzenie na inną grupę nowotworów występujących najczęściej u mężczyzn i stworzenie odpowiedniego programu dostosowanego do ich potrzeb.

Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Prywatności.