Lider

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy (PTMP) ma na celu upowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie medycyny pracy i zdrowotnych skutków szkodliwości środowiska oraz szerzenie postępu w tych dziedzinach. Współdziała w organizowaniu opieki zdrowotnej nad pracującymi, uczestniczy w ustalaniu programów i metod kształcenia specjalistycznego i ustawicznego oraz kształcenia przeddyplomowego w zakresie medycyny pracy. Prowadzi także działalność mającą na celu aktywizację działalności profilaktycznej zmierzającej do zmniejszenia niekorzystnych skutków zdrowotnych narażenia zawodowego oraz podnoszenie jakości profilaktycznej opieki zdrowotnej. Współredaguje czasopisma: „Medycyna Pracy” i „International Journal of Occupational Medicine and Enviromental Health”. Współdziała z innymi towarzystwami i organizacjami naukowymi, a także organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pracodawców i pracowników, w tym ze związkami zawodowymi oraz innymi stowarzyszeniami mającymi na celu ochronę zdrowia pracujących. Od 2008 r. PTMP jest członkiem Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich (KPTL) – forum współpracującym z samorządem lekarskim i innymi organizacjami lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce. Aktualnie blisko 50 Towarzystw naukowych uczestniczy w Konferencji. Za pośrednictwem prezesa KPTL nawiązano współpracę z Sekcją Medycyny Pracy Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów. PTMP liczy prawie 2400 członków, z których większość to lekarze uprawnieni do sprawowania opieki profilaktycznej nad pracownikami. Towarzystwo składa się członków zwyczajnych, honorowych i wspierających. Członek zwyczajny to lekarz lub inna osoba z wyższym wykształceniem zatrudniona w ochronie zdrowia pracujących, członkostwo honorowe nadaje się w uznaniu wyjątkowych zasług dla ochrony zdrowia pracujących lub Towarzystwa, natomiast członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub fizyczna wspierająca prace Towarzystwa. Wśród członków znajdują się czołowi przedstawiciele medycyny pracy z całej Polski: krajowy oraz wojewódzcy konsultanci w dziedzinie medycyny pracy, dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy oraz Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Prywatności.